De Nederlandse samenleving is aan het veranderen. Er is vergrijzing, ontgroening en bevolkingskrimp en het inwonersaantal in steden neemt toe. Het gevolg hiervan is dat dorpen leeglopen. Ook Varsselder-Veldhunten heeft te maken met dit probleem.

De VDVV is om die reden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met " KRAKE "

Dit Euregioproject houdt zich bezig met de leefbaarheid van dorpen. Het project bestaat uit meerdere community’s, waaronder de Family Community. Het doel van deze community is om dorpen zo leefbaar mogelijk te maken en te houden voor kinderen en jeugdigen, zodat het voor jonge gezinnen aantrekkelijk blijft om in het desbetreffende dorp te blijven wonen.

In januari 2016 is er gestart met een afstudeeronderzoek om vanuit het kindperspectief van een 4 tot 12-jarige na te gaan hoe het is om op te groeien in het dorp Varsselder-Veldhunten. De onderzoeksvraag die hierbij hoorde luidde:

“Hoe ervaren de 4 tot 12-jarigen van basisschool Pius X, wonend in Varsselder-Veldhunten, de leefomgeving in het dorp? Uit de resultaten bleek dat de meeste kinderen tevreden zijn over het dorp Varsselder-Veldhunten. De meeste kinderen hebben nog wel als wens om betere speelgelegenheden te krijgen, dit vooral in de vorm van een nieuwe speeltuin.

                                                          

 Als VDVV begrijpen we deze wens, want de speeltuin aan de Leemlandsweg, de centrale plek waar bijvoorbeeld Sinterklaas wordt verwelkomt en Koningsdag wordt geopend met een vendelhulde, is deze zomer afgekeurd en verwijderd. Hierover is contact geweest met de gemeente. Vanuit het “Speelruimtebeleidsplan” worden er helaas geen nieuwe voorzieningen door de gemeente gecreëerd.

 Zowel voor de jeugd als voor de aanwonende senioren is dit een enorm gemis. Wat is er mooier dan, geredeneerd vanuit de vergrijzing die ook onze dorpsgemeenschap treft, om het bewegen voor jong en oud te stimuleren. Dit draagt zowel bij aan de vitaliteit van jeugd en ouderen als het voorkomen van een sociaal isolement. Dit vergroot de sociale samenhang van ons dorp. Jong en oud samen in beweging!

Met de realisatie van deze speel –en beweegplek willen we bereiken dat de sociale samenhang in ons dorp verder vergroot wordt.

Dit bereiken we door ontmoetingsmomenten te creëren voor Jong en Oud waarbij:

  • Met elkaar plezier ervaren wordt in speel /beweegactiviteiten.
  • Jong en Oud oog voor elkaar hebben en elkaar helpen waar nodig.
  • Zelfregie en zelfredzaamheid voor ouderen zoveel mogelijk in stand gehouden en gestimuleerd wordt.
  • Sociaal isolement van ouderen wordt voorkomen door een ontmoetingsplek te creëren in hun directe omgeving.
  • Kinderen een speelplek hebben in hun eigen veilige en vertrouwde omgeving en contacten met anderen opbouwen.
  • Ouders van jonge kinderen elkaar fysiek ontmoeten, ondersteunen en contacten opbouwen.

Tijdspad:

t/m 31-12  voorbereiding / fondsenwerving

Begin januari. bijeenkomst met buurtsportcoach / stagiaire;

Januari: startbijeenkomst met inwoners die hebben aangegeven mee te willen denken.

21 januari startbijeenkomst Kern met Pit deelname.

Periode jan.-feb:  uitwerking ideeën / fysieke realisatie plan;

Officiële opening beweeg -en speelplek: eind maart / begin april 2017

Bovenstaande tekst komt uit het activiteitenplan V-V dat de VDVV hanteert om behoeften en voorzieningen in ons dorp op elkaar af te stemmen om hiermee de leefbaarheid te vergroten.  Daarom is ook gekozen voor een speel- en beweegplek i.p.v. ‘slechts’ en speeltuin. Dit deel van het activiteitenplan hebben we ook gebruikt om bij diverse fondsen te werven. Een aantal van deze aanvragen is inmiddels gehonoreerd, waardoor we genoeg budget hebben om daadwerkelijk concrete plannen te gaan maken!

Wij zijn nog op zoek naar jongeren in de leeftijd van 11-18 jaar die willen meedenken over de inrichting van deze speel -en beweegplek. Meld je aan zodat het ook echt een ontmoetingsplek wordt voor jullie !!!

 

beweegplek

Delen