Wonen in Varsselder-Veldhunten

Zoals een ieder heeft kunnen lezen /horen heeft het college van de gemeente Oude ijsselstreek een principemedewerking gegeven aan de de ontwikkeling van 26 -28 woningen op zes locaties in Varsselder Veldhunten. De initiatiefnemers kunnen met de principemedewerking in overleg met de gemeente Oude -IJsselstreek hun plan verder uitwerken en de noodzakelijke planologische procedure doorlopen. Met deze principemedewerking wordt een belangrijke volgende stap gezet in de voortgang in het Woonwensenonderzoek uitgevoerd door DKKGelderland in opdracht van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder -Veldhunten.

Er zijn in totaal nu 6 plannen waarbij het college van B &W een principe medewerking aan heeft gegeven. De initiatiefnemers kunnen met de principemedewerking in overleg met de gemeente Oude IJsselstreek hun plan verder uitwerken en de noodzakelijke planologische procedure doorlopen.

De ingediende en beoordeelde plannen zijn na tussentijdse aanpassing door aanvrager en na invulling volgens het in  voorgestelde kader, goed voor 26 tot 28 woningen welke voor een deel buiten de bestaande wooncontour liggen. Voor locaties binnen de wooncontour is de gemeente Oude IJsselstreek zelfstandig bevoegd via een bestemmingsplanherziening mee te werken aan de ontwikkeling. Het aantal mogelijk te maken woningen is minder dan waaraan behoefte is en/of interesse voor bestaat. 

De ontwikkeling van gronden bij de dierenweide wordt  afzonderlijk  van de ontwikkeling van de voorliggende locaties ter hand genomen. Het is nog niet bekend hoeveel woningen hier worden gerealiseerd, maar de capaciteit van de gronden is zo dat de geïnventariseerde behoefte kan worden behaald. 

 Kopersvereniging
Het realiseren van betaalbare woningen voor starters is de belangrijkste doelstelling van de gemeente met het Woonwensenonderzoek in de Kleine Kernen Aanpak. Als Dorpsbelangen V-V vinden we het daarnaast belangrijk om seniorenwoningen beschikbaar te krijgen. Met deze werkwijze willen wij de (lokale) doorstroom op gang brengen.Om de ( lokale) doorstroom in de huidige woningmarkt te bereiken is wel de bereidbaarheid essentieel vanuit belangstellenden om elkaar lokaal te willen vinden in vraag en aanbod.

Daarnaast hebben we ons als Dorpsbelangen tot nu toe ingezet dat de te bouwen woningen in 1e instantie beschikbaar moeten komen voor inwoners van Varssselder--Veldhunten, danwel belangstellenden die aantoonbaar een maatschappelijke binding met het dorp hebben. Een instrument om dit te bereiken is het bouwen in CPO. een eerste aanzet hiervoor is het oprichten van een kopersvereniging.Wellicht geeft ons de kopersvereniging ons ook weer de gewenste instrumenten om (lokale) doorstroming te bevorderen.

Belangstellenden die in het Woonwensenonderzoek aan hebben gegeven belangstelling te hebben voor het bouwen in CPO hebben ondertussen al de 1e bijeenkomst gehad, met als doel te komen tot het oprichten van kopersvereniging. 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden en nemen daartoe een adviseur in de arm die hen door het proces leidt. De adviseur stelt zich daarbij faciliterend op en maakt de toekomstige bewoners wegwijs. Tot en met de fase van definitief ontwerp werkt een kopersvereniging meestal namens al haar leden aan een collectief plan; één en ander binnen gestelde
stedenbouwkundige randvoorwaarden. Deelnemers hebben voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau. In de fasen daarna hebben individuele kopers de gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen woning.  In de principemedewerking is ook opgenomen worden dat ontwikkeling via CPO de voorkeur heeft.

Wilt u meer lezen over de afzonderlijke woningbouwplannen........"Defintief memo Beoordeling woningbouwplannen in Varsselder -Veldhunten"

 

Jong en Oud samen volop in beweging