Leden vergadering  maandag  13 maart 2017

Vrijstaand kettingembgrijs met maria goud

Aan de leden van Onze Lieve Vrouwe Gilde,

Geacht Gildelid,

Bij deze nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op: maandag 13 maart 2017 om 21.15 uur in ‘t dorpshuus’

Agenda:                                                                                 

1         Opening.         

2          Ingekomen stukken.

3          Notulen ledenvergadering 19-09-2016.

4          Financieel overzicht 2016.

5          Verslag kascommissie aftredend Jan Aalders

 

6          Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar voorzitter A. Bussink en

secretaris M. Engelen.

 

7          Kermis 2017.

 

8          Concours 03 sept. 2017

 

9          Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

 

10        Sluiting.

Tot ziens op maandag 13 maart 2017 21.15 uur

Met vriendelijk groet,

                                                                 

Namens het Gildebestuur.

Marcel Engelen.

Delen